Disclaimer

De gegevens op de Arbotoolkit website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. SIVAG en de beheerder van deze website hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikgemaakt van betrouwbaar geachte bronnen. SIVAG en de beheerder van deze website staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SIVAG aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. SIVAG wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SIVAG garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.
 
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door SIVAG en de beheerder van de website niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SIVAG en de beheerder van de website wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.