Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een medewerker die de werkgever (gevraagd en ongevraagd), OR en de personeelsvertegenwoordiging ondersteund bij het uitvoering geven aan het Arbobeleid. Hij/zij kan zelf initiatieven nemen voor beleidsvoorstellen. De preventiemedewerker is in de wet opgenomen. Een bedrijf is dus verplicht er tenminste één te hebben. In bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de werkgever overigens zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.

De preventiemedewerker ondersteunt werkgever en werknemers(vertegenwoordiging/OR) bij het invullen en ten uitvoer brengen van het Arbobeleid draagt de zorg voor de coördinatie en bewaking van het arbobeleid en voor de dagelijkse gang van zaken rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Om dit goed te kunnen doen moet de preventiemedewerker kennis hebben van de arbeidsrisico’s in het bedrijf en de (voorgenomen) maatregelen ter voorkoming en beperking van die risico’s. Deze staan beschreven in de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak.

Veel voorkomende taken van de preventiemedewerker zijn o.a:

  • coördineren en mee uitvoeren van de RI&E;
  • coördineren van de tot stand koming van het Plan van Aanpak;
  • geven van voorlichting over risico’s en instructie over veilige en gezonde werkmethoden;
  • coördineren van de verstrekking van de juiste beschermingsmiddelen;
  • mede toezicht houden op goede werkmethoden en dragen van beschermingsmiddelen;
  • fungeren als aanspreekpunt voor vragen over veiligheid en gezondheid;
  • voeren van overleg met directie en personeelsvertegenwoordiging over arbozaken;
  • coördinatie van de inzet van externe adviesorganisaties;
  • initieren van voorstellen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekteverzuim
  • Coördinatie van het beleid m.b.t. het gebruik van gevaarlijke stoffen

De preventiemedewerker moet beschikken over kennis van de specifieke arbeidsrisico’s die in het bedrijf spelen. Over het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) wordt geadviseerd en instemming verlangd van de OR /personeelsvertegenwoordiging. De werkgever in overleg met en met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bepalen hoe de functie van de preventiemedewerker in de praktijk van het bedrijf wordt ingevuld.

Voor meer informatie over ondermeer de preventiemedewerker kunt u het Arboportaal van het Ministerie van SZW raadplegen.