Preventiemedewerker

Bij de wetswijziging van juli 2005 is in de wetgeving de functie van preventiemedewerker geïntroduceerd. De preventiemedewerker is eigenlijk niets anders dan een arbocoördinator, met dit verschil dat de preventiemedewerker in de wet is opgenomen. Een bedrijf is dus verplicht er tenminste één te hebben. In bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de werkgever overigens zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.

De preventiemedewerker draagt de zorg voor de coördinatie en bewaking van het arbobeleid en voor de dagelijkse gang van zaken rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Om dit goed te kunnen doen moet de preventiemedewerker kennis hebben van de arbeidsrisico’s in het bedrijf en de voorgenomen maatregelen ter voorkoming en beperking van die risico’s. Deze staan beschreven in de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak.

Veel voorkomende taken van de preventiemedewerker zijn:

  • coördineren en mee uitvoeren van de RI&E;
  • coördineren van de tot stand koming van het Plan van Aanpak;
  • geven van voorlichting over risico’s en instructie over veilige en gezonde werkmethoden;
  • coördineren van de verstrekking van de juiste beschermingsmiddelen;
  • mede toezicht houden op goede werkmethoden en dragen van beschermingsmiddelen;
  • fungeren als aanspreekpunt voor vragen over veiligheid en gezondheid;
  • voeren van overleg met directie en personeelsvertegenwoordiging over arbozaken;
  • coördinatie van de inzet van externe adviesorganisaties.

De preventiemedewerker is niet verplicht een algemene cursus te volgen, maar hij of zij moet wel beschikken over kennis van de specifieke arbeidsrisico’s die in het bedrijf spelen. Over het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) wordt geadviseerd door een gecertificeerde deskundige in het kader van zijn toetsing van de RI&E. Vervolgens bepaalt de werkgever in overleg met en met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hoe dat advies in de praktijk van het bedrijf wordt ingevuld.

Voor meer informatie over ondermeer de preventiemedewerker kunt u ook het ArboPortaal van het Ministerie van SZW raadplegen.