Psychosociale belasting

De kernbepaling van de Arbeidsomstandighedenwet is dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Een onderdeel van dat beleid behoort zich te richten op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
Onderzoek naar de aanwezigheid en risico’s van psychosociale arbeidsbelasting behoort hiermee ook een expliciet onderdeel van risico inventarisatie en –evaluatie te zijn. Als factoren van PSA worden genoemd werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Een kenmerk van deze factoren is dat ze stress teweegbrengen hetgeen uiteindelijk tot gezondheidsklachten kan leiden.

Werkdruk
Bij werkdruk kan een werknemer structureel niet voldoen aan de eisen. Dit komt doordat de eisen te hoog of te veel zijn. De termen werkdruk en werkstress worden nogal eens door elkaar gebruikt. Bij werkstress is sprake van een situatie van langdurige psychische overbelasting. Dit ontstaat wanneer iemand langere tijd niet aan de gestelde eisen kan voldoen, of wanneer hij denkt dat hij hier niet aan kan voldoen.

Werkdruk is een lastig begrip. Over het algemeen gebruiken mensen het om aan te geven dat ze vinden dat het (te) druk is op het werk. Dat kan iets zeggen over de hoeveelheid werk die men binnen een bepaalde tijd moet doen. Het kan ook iets zeggen over mensen zelf en hoe goed men kan omgaan met drukte, over de inhoud van de functie of de uit te voeren taken. En het kan iets zeggen over het bedrijf, de organisatie waarbinnen mensen werken en de manier waarop processen in het bedrijf verlopen. Meestal zegt het iets over verschillende onderdelen van uw bedrijf en vraagt het ook een aanpak die op meerdere fronten binnen het bedrijf wordt ingezet.

Erg belangrijk in de aanpak van werkdruk is dat het niet alleen gaat over “harde” gegevens (bijvoorbeeld aantoonbaar te veel orders in een te korte tijd met te weinig mensen moeten verwerken), maar ook over “zachte”: hoe mensen hun werk en werkdruk beleven. Die beleving van werkdruk door medewerkers kan sterk verschillen. Daarom zal een succesvolle aanpak van werkdruk en een verbetering van de arbeidsorganisatie vaak niet alleen gericht zijn op “harde” maatregelen (b.v. tijdelijk meer mensen inhuren), maar ook op “zachte” (b.v. medewerkers goed informeren of laten meedenken bij inplannen van orders). De ervaren werkdruk kan sterk worden beïnvloed door de regelmogelijkheden die medewerkers krijgen. Denk hierbij aan het uitvoeren van een breder takenpakket. Denk hierbij niet alleen aan uitvoerende taken, maar ook voorbereidende taken, kwaliteitstaken, coördinerende taken, onderhoudstaken en dergelijke. Tevens werkt het werkdrukverlagend als medewerkers zelf invloed krijgen op regelniveau, zoals mede kunnen bepalen van volgorde, hoeveelheid, tempo en de manier van werken.

Een aanpak van werkdruk in de houthandel zal in grote lijnen vaak gericht moeten zijn op de inrichting van de organisatie en logistiek van het werk (de planning), en de optimale inzet van medewerkers. Ook daar is planning essentieel, en zal daarnaast aandacht besteed moeten worden aan sociale aspecten en het gedrag van mensen.

Relevante wetgeving:

Arbowet artikel 3
Arbobesluit artikel 2.15
Arbeidstijdenwet
Wet gelijke behandeling

Informatie:
Meer informatie over Psychosociale belasting is te vinden op het ArboPortaal van het Ministerie van SZW.
 

Binnen de houthandel zijn verschillende hulpmiddelen en instrumenten ontwikkeld voor het in kaart brengen van een arbeidsrisico in de eigen bedrijfsituatie. Deze inventarisatie tools variëren van te downloaden software (die u lokaal moet installeren) tot online applicaties. 

Door middel van het invullen van bijgevoegde quickscan kan de mate van werkdruk bepaald worden.

In de Arbotoolkit zijn diverse oplossingskaarten en oplossingsrichtingen terug te vinden om een geïnventariseerd probleem aan te pakken. Voor dit arbeidsrisico is beschikbaar: