Zelfinspectietool Gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een zelfinspectietool ontwikkeld waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of men voldoet aan de arbowetgeving met betrekking tot het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.
De tool bestaat uit een aantal vragen die met “ja” of “nee” beantwoord dienen te worden. Indien een vraag met “nee” wordt beantwoord, wordt nog niet voldaan aan de Arbowetgeving en zijn aanvullende maatregelen vereist. Per vraag wordt tevens verwezen naar een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om een eventueel knelpunt op te lossen.
De tool is gebaseerd op dezelfde punten die een inspecteur van Inspectie SZW zal beoordelen als hij een bedrijf controleert op voldoen aan de arbowetgeving m.b.t. gevaarlijke stoffen. Het betreft de volgende 4 stappen:

Stap 1: Inventarisatie (Zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd?)
Stap 2: Beoordelen (Zijn alle risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordeeld?)
Stap 3: Maatregelen (Zijn op basis van de beoordeling de juiste maatregelen genomen?)
Stap 4: Borging (Is geborgd dat in de toekomst gezond/veilig met stoffen gewerkt blijft worden?)

Deze 4 stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen die een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de wetgeving rondom het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

De zelfinspectietool gevaarlijke stoffen is te vinden onder http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl.

Daarnaast heeft Inspectie SZW een brochure opgesteld waarin een antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen over de zelfinspectie gevaarlijke stoffen.