Zelfinspectietool Voorkomen van ongevallen

Jaarlijks gebeuren in Nederland arbeidsongevallen met letsel en verzuim. In 2019 waren er bijna 4500 gemelde ongevallen waarbij 69 werknemers omkwamen. Ongevallen kunnen vaak voorkomen worden als er veilig en conform de arbowetgeving wordt gewerkt.

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een zelfinspectietool ontwikkeld waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of men voldoet aan de arbowetgeving op het gebied van arbozorg en veiligheid.

De tool bestaat uit een aantal vragen die met “ja” of “nee” beantwoord dienen te worden. Indien een vraag met “nee” wordt beantwoord wordt nog niet voldaan aan de Arbowetgeving en zijn aanvullende maatregelen vereist. Per vraag wordt verwezen naar een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om het knelpunt op te lossen.

Met behulp van de tool kan in 4 stappen beoordeeld worden of wordt voldaan aan de wetgeving op het gebied van arbozorg en veiligheid:

Stap 1: Middelen verschaffen (is alles aanwezig om veilig te kunnen werken?)
Stap 2: Voorlichting en instructie (weet iedereen hoe veilig gewerkt moet worden?)
Stap 3: Onderhoud en inspectie (werkt alles zoals het moet?)
stap 4: Toezicht houden (Houdt iedereen zich aan de afspraken?)

Deze 4 stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen dat een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot arbozorg en veiligheid. Met de tool worden dezelfde punten beoordeeld die een inspecteur van Inspectie SZW controleert wanneer een bedrijf wordt bezocht en gecontroleerd op het voldoen aan de Arbowetgeving mbt arbozorg en veiligheid. De tool is gericht op de risicosectoren waar de meeste ongevallen plaatsvinden (bouw, metaal, transport/logistiek) maar kan ook door andere bedrijven (zoals houtsector) gebruikt worden.

De zelfinspectietool Voorkom ongevallen is te vinden onder voorkomongevallen.zelfinspectie.nl/

Daarnaast heeft inspectie SZW een flyer opgesteld over de zelfinspectietool Voorkom ongevallen.