Arbowet

De Arbowet is per 1 januari 2007 ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe wet krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast. Dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zoveel als mogelijk concreet beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.
 
Een voorbeeld is het nemen van maatregelen als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen of het voorschrift dat het geluidsniveau op de arbeidsplaats niet hoger mag zijn dan 85 decibel. Daarna is het aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier zij invulling geven aan deze doelvoorschriften.
 
Overtredingen Arbowet worden strenger bestraft
Overtredingen van arboregels worden strenger bestraft. Dat is zo geregeld in de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving, die per 1 januari 2013 geldt.
 
Enkele van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn:
  • De verplichting tot een arbospreekuur is vervallen (wel is er de verplichting om in de RI&E aandacht te besteden aan de toegang van werknemers tot de arbodeskundigen.
  • De BHV-organisatie moet worden afgestemd op de aard, grootte en specifieke risico’s van zijn onderneming. De werkgever kan zelf de BHV-taken op zich nemen, maar moet wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem vervangt bij afwezigheid.
  • De verplichting tot jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het Plan van Aanpak van de RI&E is vervallen.
  • De aan Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) verstrekte informatie (ontheffingsverzoek, eis tot stillegging/naleving, ongevalrapportage) hoeft alleen ter inzage beschikbaar te zijn voor oa OR of PVT.
  • Arbeidsongevallen moeten aan Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gemeld worden als zij de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel tot gevolg hebben.
  • Alle ongevallen die tot meer dan drie dagen ziekteverzuim leiden moeten geregistreerd worden. De wijze van registreren wordt aan de werkgevers zelf overgelaten.
  • In organisaties met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden.
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA; omvat seksuele intimidatie, agressie en geweld) is uitgebreid met pesten en werkdruk. In 2008 is ook nog het onderwerp discriminatie toegevoegd. Het beleid in de onderneming moet gericht moet zijn op voorkoming van PSA.
  • Voor ondernemingen tot en met 25 werknemers is geen toetsing van de RI&E meer verplicht (mits de RI&E is gemaakt met een erkend branche RI&E instrument, zie voor meer informatie www.rie.nl).
Meer informatie over de nieuwe Arbowet is te vinden op het ArboPortaal.