Search

Disclaimer

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. SIVAG heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van betrouwbaar geachte bronnen. SIVAG staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SIVAG aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. SIVAG wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SIVAG garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de SIVAG-site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door SIVAG niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SIVAG wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

SIVAG, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) van op de SIVAG-site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het on line bekijken van de SIVAG-site. In het bijzonder is het niet toegestaan zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIVAG, de inhoud van de SIVAG-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de SIVAG-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2021 SIVAG